De Wereldunie van de Mensheid

 

Men kan de Wereldorganisatie van de Mensheid ook de Wereldfederatie, de Verenigde Staten van de Aarde of gewoon de Verenigde Naties noemen, als de naties werkelijk verenigd zijn. In een wereldunie zijn alle mensen echte burgers van de wereld. Maar deze wereldunie bestaat nog niet. Dat is betreurenswaardig, want we hebben het dringend nodig. Het is ook betreurenswaardig dat de meeste mensen deze wereldunie vandaag de dag nog steeds als een onbereikbare utopie beschouwen. Het ontbreekt hen aan kennis en vooruitziendheid. Dat is een groot obstakel voor het overleven van de mensheid in een goede toekomst.

 

Maar het aantal mensen dat kennis en vooruitziendheid heeft voor de toekomstige wereldunie neemt gestaag toe. Zij zien zichzelf als mondialisten en laten zich niet hinderen door de ideologieën van gisteren. Voor hen ligt de toekomst duidelijk in een politiek verenigde mensheid. Maar hoe moet de wereldunie worden georganiseerd om te kunnen functioneren? Om deze vraag te beantwoorden, zijn er al veel serieuze studies en concepten die niet alleen de huidige problemen en fouten van de mensheid opsommen, maar ook serieuze oplossingen bieden. De juiste weg naar een wereldunie moet een wetenschappelijk gefundeerd, democratisch proces worden. Een eerste stap in die richting is de oprichting van een parlementaire vergadering bij de VN.

 

Een Wereldparlement moet de wereldwet creëren die nodig is voor de wereldvakbond, op basis waarvan een door haar gecontroleerd wereldbestuur kan zorgen voor wereldvrede, mondiaal evenwicht en het behoud van onze natuurlijke levensbasis. Zonder vooruit te lopen op de details, willen we laten zien waarom een wereldunie niet alleen wenselijk is voor de mensheid, maar ook onmisbaar.

 

We hebben de Wereldunie nodig omdat de nationale staten van de wereld niet in staat zijn de veranderingen in het wereldklimaat tot staan te brengen en niet in staat zullen zijn om de nu al dreigende rampzalige gevolgen het hoofd te bieden. Alleen een politiek verenigde mensheid heeft de kans om haar habitat voor de toekomst te behouden en te beschermen. Dit geldt ook voor het beheer van technische en natuurrampen, met inbegrip van de verdediging tegen dreigende asteroïdeinslagen.

 

We hebben de Wereldunie nodig omdat de natiestaten alleen niet in staat zijn om een wereldwijd systeem van solidariteitsbalans op te bouwen dat de mensheid in staat stelt om het nationale egoïsme te overwinnen en mondiale rechtvaardigheid en gelijke kansen te realiseren. Alleen op die manier kunnen conflicten tussen volkeren worden vermeden en kunnen stabiele fundamenten voor de wereldvrede worden gelegd.

 

We hebben de Wereldunie nodig, omdat de onbeperkte soevereiniteit van de nationale staten een voortdurende dreiging van oorlog vormt. In verband met de problemen die in de toekomst te verwachten zijn, bestaat er altijd het gevaar van een alles-destructieve wereldoorlog. Alleen algemene en volledige ontwapening kan dit voorkomen. Daarvoor hebben we een wereldwijd veiligheidssysteem nodig dat uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de Wereldunie valt. De interne veiligheid van staten blijft hun eigen verantwoordelijkheid. De daardoor bespaarde middelen zijn enorm en kunnen onmiddellijk worden gebruikt voor het wereldwijde systeem van op solidariteit gebaseerde compensatie. Op deze manier wordt de oorlog afgeschaft.

 

We hebben de Wereldunie nodig omdat dit de veiligste manier is om de democratie overal ter wereld zonder geweld te helpen winnen. De democratische instellingen van de wereldunie creëren een universeel en afdwingbaar wereldrecht. Geschillen tussen individuele staten worden niet langer op het slagveld uitgevochten, maar voor de rechter. Op die manier mogen de mensenrechten niet langer een niet-bindende universele verklaring blijven, maar moeten ze deel uitmaken van het wereldrecht. Niemand mag dan zijn vaderland ontvluchten vanwege onderdrukking, discriminatie, geweld, economische tegenspoed of honger.

 

We hebben de Wereldunie nodig, zodat de mensheid zich kan blijven ontwikkelen en uitbreiden naar de ruimte. Zonder science fiction is de Grotere Aarde een realistisch concept voor de verlichting en bescherming van onze planeet.

De technische uitdagingen zijn gigantisch en de politieke omstandigheden zullen een ongekende mate van mondiale samenwerking vereisen. Dit is alleen mogelijk als de landen van de wereld zich verenigen in een federale wereldunie en niet worden gehinderd door onopgeloste problemen en conflicten.

 

We hebben de Wereldunie nodig om de mensen - met name de jongeren - een positieve toekomstvisie te bieden die verder reikt dan de dag van vandaag. De kinderen die in de komende 10 tot 15 jaar geboren worden, vormen de generatie die massaal geconfronteerd wordt met de problemen van de toekomst. Zij zullen de grootste last dragen om de mensheid naar een betere toekomst te leiden. Het is onze taak om vandaag het dringend noodzakelijke voorbereidende werk te doen. Mogen we niet falen.

 

Laat u niet in verwarring brengen door de huidige autoritaire, antidemocratische en nationalistische tendensen. Je kunt ze niet onderschatten, maar het zijn overblijfselen uit een vervlogen tijd. Ze hebben geen plaats in de toekomst. Laat je niet tegenhouden door de huidige problemen. Natuurlijk moet men de ogen niet sluiten en inactief blijven, maar elke actie, elk protest is zonder perspectief, als er geen duidelijke, positieve visie achter zit. Helaas ontbreekt dit nog steeds bij veel actieve mensen die zich inzetten voor een betere wereld.
Hier het aanbod:
Het zijn de naties die verenigd zijn in een democratische Wereldunie van de mensheid.